Adatkezelési tájékoztató „chatbot”

Adatkezelési tájékoztató  a Párbeszéd Magyarországért Párt által a Facebook közösségi portálon indított „chatbot” szolgáltatás igénybevétele útján kezelt adatokról

A Párbeszéd Magyarországért Párt  (továbbiakban: Párbeszéd vagy Adatkezelő) 2021.  áprilisától határozatlan időtartamig a Facebook közösségi szolgáltató Messenger alkalmazásán (www.messenger.com) futó ún. „chatbot” alkalmazást indít.  

A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Adatkezelő a „chatbot” alkalmazás (továbbiakban: chatbot)  igénybevételével a felhasználókról adatokat kezel és adatokat gyűjt.

Az adatkezelés a www.facebook.com címen elérhető chatbot elindítása után a Felhasználó (Érintett)  erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A Felhasználóval (Érintettel) folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a Párbeszéd Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint a Felhasználó egyes válaszait a Párbeszéd a  chatbot platform rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során a Felhasználó érdeklődésének bemutatja a párt véleményét, és lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy az irányítószáma, telefonszáma és email címe megadásával szimpatizánsnak jelentkezzen.  Az így összegyűjtött adatokat a Párbeszéd rendszerezi, és az erre a célra kialakított CRM rendszerében rögzíti.

Az adatok felvétele során az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő tájékoztatást adjuk:

1. Az adatkezelő személye: a Párbeszéd Magyarországért Párt (Nyilvántartási szám: 01-02-0015182, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu)

2. Az adatkezelés célja: a Párbeszéd céljaival egyetértő szimpatizánsok toborzása

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett beleegyezése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3.1. Az érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a Facebook Messenger rendszerén belül  az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ahol lehetősége van az adatkezelési tájékoztató elolvasására.
A chatbot rendszeren belül az a Felhasználó egy külön kérdésre válaszolva kifejezetten hozzájárul a 4. pontban részletezett adatai – ideértve a politikai véleményét is – célhoz kötött kezeléséhez.
A Felhasználó ugyancsak külön kérdésre válaszolva nyilatkozik arról, hogy betöltötte-e a 18.életévét.

4. A kezelt adatok köre: a Felhasználó által a chatbox applikációban megadott név, telefonszám e-mail cím, irányítószám, és az a tény, hogy az aláíró betöltötte a 18. életévét, továbbá a chatbox beszélgetés során esetlegesen megadott más adatok.  18 éven aluli személyek adatai nem tárolhatóak, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint ez a teljes cselekvőképesség életkori határa. 18 év alatti személyek jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges lenne, de ez az adott körülmények között nem biztosítható. Tekintettel arra, hogy a megadott válaszokból általában következtetni lehet az érintett politikai véleményére is, ezért jogi értelemben az adatkezelő ezt az adatot is kezeli.

5. Az adatfelvétel időtartama: 2023. március 22-étől visszavonásig

6. Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig terjed. Az érintett adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.

7. Személyes adatok megismerhetősége: személyes adatokat a Párbeszéd Magyarországért Párt ügyvezető szerve és kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

8. Az érintettek köre: a chatbot kérdéseire válaszoló, és az adatkezelési hozzájárulást a chatbot rendszerén belül megadó Facebook felhasználók.

9. Az adatok tárolása: az Adatkezelő az adatokat CRM rendszer segítségével, online, felhő alapú szolgáltatás igénybevétele útján, az erre a célra kifejlesztett integrált intranetes rendszerben, bérelt szerveren tartja nyilván.  (A szerverek az Európai Unió területén találhatóak.)

10. Adatok továbbítása, adatfeldolgozók:

10.1. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a

Reflexive Communications PJT, Székhelye: 1134 Budapest, Tomori utca 14. 4/1

10.2. Az Adatkezelő a chatbot működtetéséhez egyedi szerződés alapján alvállalkozót bíz meg, amely egyben Adatfeldolgozónak is minősül. Az Adatfeldolgozó korlátozott ideig birtokába kerül mindazon adatoknak, amelyeket az Adatkezelő jelen jogviszony folytán kezel. Az Adatfeldolgozó személye: Reflexive Communications PJT, Székhelye: 1134 Budapest, Tomori utca 14. 4/1

10.3. A  Facebook (és az azonos vállalatcsoporton belüli Messenger-szolgáltatás), mint közösségi felület igénybevétele okán az adatok a Facebook rendszerében is szükségképpen megjelennek, így a Párbeszéd adatkezelése szempontjából technikai értelemben a Facebook adatfeldolgozónak is minősül. Adatok: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, telefon: 353-16-5054-34800, weboldal: www.facebook.com)

A Facebook adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatóját itt érheti el:  https://www.facebook.com/policy.php

Figyelem! A Facebook a felhasználóiról adatokat gyűjt és kezel. Ezen adatkezelési műveletekre a Párbeszédnek nincs ráhatása, kérem, tájékozódjon a Facebook adatkezelési elveiről a fenti linken!

11. Az érintettek joga, jogorvoslati lehetőségek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a Párbeszéd Magyarországért Párt, Budapest 1525 Pf.: 90.; központi e-mail útján: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; az adatvédelmi tisztviselőn keresztül: dpo@parbeszed.hu.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: a Párbeszéd az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékozódáshoz való jog írásban, az ebben a pontba megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban  van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és  információkhoz hozzáférést kapjon.

Törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Párbeszéd Magyarországért Párt adatvédelmi tisztviselője: Ius Cogens Bt. elérhetőség: dpo@parbeszed.hu

Közzététel időpontja: 2021. március 21.

Kövess minket: